فرهنگ و هنر- هنرهای تجسمی

نقاش سیاه قلم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش سیاه قلم حرفه
 • 510 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بکارگیری فیلترها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیری فیلترها حرفه
 • 28 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830020061 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ساخت جعبه کادو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت جعبه کادو حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083020 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عکاس دیجیتال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عکاس دیجیتال حرفه
 • 286 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش مقدماتی حرفه
 • 305 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830580001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی سه بعدي با رزین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی سه بعدي با رزین حرفه
 • 109 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830060051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی گل با آبرنگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی گل با آبرنگ حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083015 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی میوه با آبرنگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی میوه با آبرنگ حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083018 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی میوه با گواش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی میوه با گواش حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083007 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تذهیب کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تذهیب کار حرفه
 • 266 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830380002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تصویر ساز کتاب کودک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تصویر ساز کتاب کودک حرفه
 • 278 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830350001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده وسایل وجعبه هاي تزئینی و کاربردي( کارتوناژ )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده وسایل وجعبه هاي تزئینی و کاربردي( کارتوناژ ) حرفه
 • 91 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830130001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی منظره

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی منظره حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830030031 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عکاس خبري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عکاس خبري حرفه
 • 168 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830050001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عکاس عمومی( آنالوگ )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عکاس عمومی( آنالوگ ) حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش ایرانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش ایرانی حرفه
 • 488 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830390001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش روي سفال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش روي سفال حرفه
 • 345 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830020001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی منظره با گواش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی منظره با گواش حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083019 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نماکاري روي سفال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نماکاري روي سفال حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830320001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تندیس تراش با موم (Wax)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تندیس تراش با موم (Wax) حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830420001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
چهره پردازي و گرافیک با نرم افزارAdobe photo deluxe

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهره پردازي و گرافیک با نرم افزارAdobe photo deluxe حرفه
 • 111 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731620830010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
خوشنویس پیشرفته ( عالی و ممتاز )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خوشنویس پیشرفته ( عالی و ممتاز ) حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731620830550001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731620830530011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
هنر در خانه ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • هنر در خانه ( کار و دانش ) حرفه
 • 394 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 7-99/95/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
عکاسی با انواع لنز و تاثیر آن در زیبایی شناسی تصویر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عکاسی با انواع لنز و تاثیر آن در زیبایی شناسی تصویر حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830020041 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ایجاد ساخت و ساز در نقاشی اکریلیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ایجاد ساخت و ساز در نقاشی اکریلیک حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برجسته سازي در نقاشی اکریلیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برجسته سازي در نقاشی اکریلیک حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برنامه ریز امور هنري در خانواده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریز امور هنري در خانواده حرفه
 • 581 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830330001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
جنسیت پردازي اشیاء بیجان در نقاشی پاستل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جنسیت پردازي اشیاء بیجان در نقاشی پاستل حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083010 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
جنسیت پردازي اشیاء بیجان در نقاشی مدادرنگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جنسیت پردازي اشیاء بیجان در نقاشی مدادرنگی حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083003 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
جنسیت پردازي اشیاي بیجان در نقاشی رنگ روغن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جنسیت پردازي اشیاي بیجان در نقاشی رنگ روغن حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083012 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
چهره پردازي در نقاشی پاستل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهره پردازي در نقاشی پاستل حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083009 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
چهره پردازي در نقاشی رنگ روغن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهره پردازي در نقاشی رنگ روغن حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083006 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
چهره پردازي در نقاشی مداد رنگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهره پردازي در نقاشی مداد رنگی حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083005 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
حجم ساز درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حجم ساز درجه1 حرفه
 • 544 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830450001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
حجم ساز درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حجم ساز درجه2 حرفه
 • 656 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830460001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
حجم ساز و نقش برجسته کار با گچ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حجم ساز و نقش برجسته کار با گچ حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830470001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
خوشنویس با خودکار به شیوه ي خط نسخ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خوشنویس با خودکار به شیوه ي خط نسخ حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830530001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
خوشنویسی مقدماتی ( متوسط و خوش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خوشنویسی مقدماتی ( متوسط و خوش ) حرفه
 • 88 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830550011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
راه اندازي و بکارگیري دوربین هاي دیجیتال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راه اندازي و بکارگیري دوربین هاي دیجیتال حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت آلبوم دیجیتال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت آلبوم دیجیتال حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830020051 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سازنده بوم هاي چند بعدي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده بوم هاي چند بعدي حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سازنده پاپیه ماشه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده پاپیه ماشه حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830120001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طبیعت پردازي در نقاشی رنگ روغن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طبیعت پردازي در نقاشی رنگ روغن حرفه
 • 23 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083008 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طبیعت پردازي در نقاشی مدادرنگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طبیعت پردازي در نقاشی مدادرنگی حرفه
 • 23 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083004 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح سنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح سنتی حرفه
 • 196 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830610001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح عمومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح عمومی حرفه
 • 520ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830640001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی آناتومی و فیگور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی آناتومی و فیگور حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830030051 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی اجسام با اکولین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی اجسام با اکولین حرفه
 • 20ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083013 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی اشیا در سیاه قلم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی اشیا در سیاه قلم حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083014 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی اولیه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی اولیه حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830030011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی چهره

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی چهره حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830030041 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عکاس پرتره و آتلیه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عکاس پرتره و آتلیه حرفه
 • 228 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عکاس صنعتی و تبلیغاتی( شاخه جواهرات و اشیاي درخشنده )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عکاس صنعتی و تبلیغاتی( شاخه جواهرات و اشیاي درخشنده ) حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عکاسی پاناروما وHDR

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عکاسی پاناروما وHDR حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343130830020091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عکاسی دیجیتال در حالت اتومات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عکاسی دیجیتال در حالت اتومات حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3431083001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور گرافیک پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور گرافیک پیشرفته حرفه
 • 345 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور گرافیک مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور گرافیک مقدماتی حرفه
 • 249 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گرافیست گسترده و کاربردي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گرافیست گسترده و کاربردي حرفه
 • 443 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830250001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مربی نقاشی کودك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی نقاشی کودك حرفه
 • 174 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 234240830010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مینیاتور ساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مینیاتور ساز حرفه
 • 670 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830490001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش آبرنگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش آبرنگ حرفه
 • 475 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش آکریلیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش آکریلیک حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش پاستل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش پاستل حرفه
 • 470 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش پشت شیشه ( قلم زن شیشه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش پشت شیشه ( قلم زن شیشه ) حرفه
 • 128 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830180001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش پیشرفته حرفه
 • 403 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830540001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش دیجیتال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش دیجیتال حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830700001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش رنگ وروغن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش رنگ وروغن حرفه
 • 585 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش شیشه هاي تزئینی ( ویتراي )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش شیشه هاي تزئینی ( ویتراي ) حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830210001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش گواش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش گواش حرفه
 • 465 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاش مدادرنگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش مدادرنگی حرفه
 • 475 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی آبرنگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی آبرنگ حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830040031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی با رنگ آکریلیک روي پارچه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی با رنگ آکریلیک روي پارچه حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083024 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی با مداد رنگی با سبک رئال روي زمینه سفید

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی با مداد رنگی با سبک رئال روي زمینه سفید حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830080021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی روي چوب با رنگ آکریلیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی روي چوب با رنگ آکریلیک حرفه
 • 14 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی روي سفال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی روي سفال حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083026 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی روي شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی روي شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا حرفه
 • 266 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830270001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی روي کاشی و سرامیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی روي کاشی و سرامیک حرفه
 • 14 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083022 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی طبیعت و طبیعت بیجان با رنگ و روغن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی طبیعت و طبیعت بیجان با رنگ و روغن حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830030081 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی طرح هاي ساده با رنگ هاي ویتراي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی طرح هاي ساده با رنگ هاي ویتراي حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083023 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی گل با گواش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی گل با گواش حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083017 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی منظره با آب مرکب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی منظره با آب مرکب حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083016 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقاشی یک طرح ساده روي چرم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی یک طرح ساده روي چرم حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7316083025 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقش برجسته کار سفال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقش برجسته کار سفال حرفه
 • 650 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830310001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای