فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوختهای سنتی)

گلدوز دستی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • گلدوز دستی * حرفه
  • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 95/73/1/3 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای