فرهنگ وهنر ،هنرهای تزئینی

پارچه سازی تزئینی ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پارچه سازی تزئینی ساده حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
حکاک میوه وسبزی آرا

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حکاک میوه وسبزی آرا حرفه
 • 166 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850050001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ساخت گل هاي بلندر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت گل هاي بلندر حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850140021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت گل هاي رویایی و کریستالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت گل هاي رویایی و کریستالی حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850030051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت وسایل تزئینی با مواد بازیافتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت وسایل تزئینی با مواد بازیافتی حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085009 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سازنده تزئینات عروس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده تزئینات عروس حرفه
 • 201 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سازنده تزئینات کریستالی و زیورآلات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده تزئینات کریستالی و زیورآلات حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طرح ریزي با میخ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طرح ریزي با میخ حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گل آراي گل هاي خشک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گل آراي گل هاي خشک حرفه
 • 136 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 754920850010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
میوه آرائی ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • میوه آرائی ساده حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085008 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تابلو سازی با گل خشک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تابلو سازی با گل خشک حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085003 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده ملیله کاغذي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده ملیله کاغذي حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720850040001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پتینه هفت سین بر روي سفال خام

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پتینه هفت سین بر روي سفال خام حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 7319085004 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
دکوراتیو مجالس حنابندان، عقد و ازدواج

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دکوراتیو مجالس حنابندان، عقد و ازدواج حرفه
 • 291 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ساخت انواع گل هاي مصنوعی ( گل چینی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت انواع گل هاي مصنوعی ( گل چینی ) حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 7319085013 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
سازنده عروسک هاي خمیر چینی و اشیاي تزئینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده عروسک هاي خمیر چینی و اشیاي تزئینی حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731920850130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
نما ترك کاري موزائیک روي انواع مصنوعات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نما ترك کاري موزائیک روي انواع مصنوعات حرفه
 • 66 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850060011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ساخت کاکتوس هاي فانتزي با خمیر چینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت کاکتوس هاي فانتزي با خمیر چینی حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850130031 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت گل هاي چینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت گل هاي چینی حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850130041 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
شمع سازي ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شمع سازي ساده حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085005 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت انواع گل هاي مصنوعی ( گل بلندر )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت انواع گل هاي مصنوعی ( گل بلندر ) حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085012 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت بطري تزیینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت بطري تزیینی حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7315085001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت عروسک هاي خمیر چینی ( طرح هاي ساده )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت عروسک هاي خمیر چینی ( طرح هاي ساده ) حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت گل هاي پارچه اي الگانس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت گل هاي پارچه اي الگانس حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850030011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت گل هاي شیشه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت گل هاي شیشه اي حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850030041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت میوه هاي خمیر چینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت میوه هاي خمیر چینی حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850130061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت میوه هاي سبک حجمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت میوه هاي سبک حجمی حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850140031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
شمع ساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شمع ساز حرفه
 • 66 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850300001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گل آراي گل هاي طبیعی پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گل آراي گل هاي طبیعی پیشرفته حرفه
 • 865 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 754920850040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گل آراي گل هاي طبیعی مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گل آراي گل هاي طبیعی مقدماتی حرفه
 • 700 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 754920850050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گلساز عمومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلساز عمومی حرفه
 • 350 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مرصع کاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مرصع کاري حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085006 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نما ترك کاري اسپایدر روي انواع مصنوعات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نما ترك کاري اسپایدر روي انواع مصنوعات حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850060021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ساخت گل هاي پارچه اي دیسکوزین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت گل هاي پارچه اي دیسکوزین حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850030021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ساخت گل هاي چرمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت گل هاي چرمی حرفه
 • 83 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850030031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سفره آراي مجالس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سفره آراي مجالس حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850280001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ساخت ظروف حجمی با خمیر چینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت ظروف حجمی با خمیر چینی حرفه
 • 98 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850130011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ساخت نماها و تابلوهاي روستایی با مواد بازیافت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت نماها و تابلوهاي روستایی با مواد بازیافت حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920850020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سازنده وسایل تزئینی با رزین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده وسایل تزئینی با رزین حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620850050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سبزي آرائی ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سبزي آرائی ساده حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7319085007 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای