فرهنگ وهنر صنعت ورزش

بکارگیری آمادگی جسمانی در صنعت فوتبال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیری آمادگی جسمانی در صنعت فوتبال حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 342130910000421 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آنالیز فوتبال (مقدماتی)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آنالیز فوتبال (مقدماتی) حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 342230910000321 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بکارگیری رایانه در صنعت فوتبال (مقدماتی)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیری رایانه در صنعت فوتبال (مقدماتی) حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 342230910000141 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سوارکاری مبتدی اسب های سواری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوارکاری مبتدی اسب های سواری حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 342130910000671 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سوارکاری مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوارکاری مقدماتی حرفه
 • 67 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 342130910000681 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مربیگري درجه 4 فوتبال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربیگري درجه 4 فوتبال حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 342230910000622 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مربی براي تونیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی براي تونیک حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 342230910030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مربی دفاع شخصی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی دفاع شخصی حرفه
 • 97 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 342230910020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای