خدمات مراقبت وزیبایی

آرایشگر ناخن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرایشگر ناخن حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آرایش مو (شنیون)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرایش مو (شنیون) حرفه
 • 44 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570020051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پاک سازی پوست جهت متعادل سازی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پاک سازی پوست جهت متعادل سازی حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570030041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
خودآرایی زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خودآرایی زنانه حرفه
 • 82 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570030021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ویتامینه کردن مو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ویتامینه کردن مو حرفه
 • 14 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570010081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آرایش چشم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرایش چشم حرفه
 • 35 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570030071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آرایش روز و شب و عروس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرایش روز و شب و عروس حرفه
 • 54 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570030091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آرایش موي عروس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرایش موي عروس حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570020081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آرایشگر دائم صورت( زنانه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرایشگر دائم صورت( زنانه ) حرفه
 • 205 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آرایشگر عروس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرایشگر عروس حرفه
 • 203 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آرایشگر موي زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرایشگر موي زنانه حرفه
 • 380 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آرایشگر و پیرایشگر زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرایشگر و پیرایشگر زنانه حرفه
 • 323 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آلودگی زدایی محیطی حفاظت و بهداشت فردي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آلودگی زدایی محیطی حفاظت و بهداشت فردی حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570070041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
استفاده از رنگهاي سنتی و گیاهی در آرایش زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده از رنگهاي سنتی و گیاهی در آرایش زنانه حرفه
 • 63 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570070031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اصلاح صورت بابند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اصلاح صورت بابند حرفه
 • 14 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570020021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اضافه کردن مو به سر ( هر اکستنشن )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اضافه کردن مو به سر ( هر اکستنشن ) حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570020061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر ابرو و صورت زنانه حرفه
 • 128 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر ابرو و صورت زنانه * حرفه
 • 127 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 70/32/1/1 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کوتاه کردن مو با زوایاي مختلف با قیچی در پیرایش مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کوتاه کردن مو با زوایاي مختلف با قیچی در پیرایش مردانه حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570050091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570050101 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کوتاه کردن مو به روش ترکیبی ( از روي عکس و تصویر )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کوتاه کردن مو به روش ترکیبی ( از روي عکس و تصویر ) حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570010061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کوتاه کردن موي سر با شانه و قیچی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کوتاه کردن موي سر با شانه و قیچی حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570050041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کوتاه کردن موي سر با شانه و ماشین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کوتاه کردن موي سر با شانه و ماشین حرفه
 • 34 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570050051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کوتاهی موي سر با زاویه مختلف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کوتاهی موي سر با زاویه مختلف حرفه
 • 51 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570010041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لاك زدن ناخن ها و تزیین آنها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لاك زدن ناخن ها و تزیین آنها حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570060051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت ) حرفه
 • 312ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 70/98/1/1 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت ) حرفه
 • 290 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) * حرفه
 • 286ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 70/36/1/1 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متعادل ساز چهره مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متعادل ساز چهره مردانه حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570100002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متعادل ساز چهره مردانه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متعادل ساز چهره مردانه * حرفه
 • 133 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 70/94/1/1 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مراقبت از پوست بعد از مو زدایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مراقبت از پوست بعد از مو زدایی حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مراقبت از پوست پا و ناخن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مراقبت از پوست پا و ناخن حرفه
 • 6 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570060061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشاوره و پذیرش مشتري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاوره و پذیرش مشتري حرفه
 • 28 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570070051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
موزدایی (دپیلاسیون)صورت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • موزدایی (دپیلاسیون)صورت حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بافت مو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافت مو حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بهداشت کار ناخن مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بهداشت کار ناخن مردانه حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پاکسازي پوست صورت زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پاکسازي پوست صورت زنانه حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570030011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر کودك( دخترانه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر کودك( دخترانه ) حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر مردانه حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر مردانه درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر مردانه درجه 1 * حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 70/30/1/4 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر مردانه درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر مردانه درجه 2 * حرفه
 • 184 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 70/30/2/4 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر موهاي زائد با موم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر موهاي زائد با موم حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر موي زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر موي زنانه حرفه
 • 198 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر موي زنانه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر موي زنانه * حرفه
 • 188 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 70/31/1/1 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیرایشگر موي زنانه از روي عکس و تصویر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیرایشگر موي زنانه از روي عکس و تصویر حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ترسیم خطوط اطراف سر و گردن با قیچی و ماشین اصلاح

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ترسیم خطوط اطراف سر و گردن با قیچی و ماشین اصلاح حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570050061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ترمیم کننده مو ( مردانه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ترمیم کننده مو ( مردانه ) حرفه
 • 312 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
چهره پرداز کودك ( دخترانه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهره پرداز کودك ( دخترانه ) حرفه
 • 95 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570030031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
چهره پرداز مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهره پرداز مردانه حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570070002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فرم دادن به ابرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فرم دادن به ابرو حرفه
 • 31 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570020041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فرم دادن به ناخن دست( مانیکور )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فرم دادن به ناخن دست( مانیکور ) حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570060021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فرم دهی به ناخن پا( پدیکور )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فرم دهی به ناخن پا( پدیکور ) حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570060031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه حرفه
 • 413ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر مواد شیمیایی در پیرایش مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر مواد شیمیایی در پیرایش مردانه حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کلاه گیس باف با موي طبیعی (زنانه)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کلاه گیس باف با موي طبیعی (زنانه) حرفه
 • 184 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120570010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کلاه گیس باف با موي طبیعی زنانه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کلاه گیس باف با موي طبیعی زنانه * حرفه
 • 145ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 70/90/1/1 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کم حجم کردن مو ( پیتاژ )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کم حجم کردن مو ( پیتاژ ) حرفه
 • 27 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570010051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
خودآرایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خودآرایی حرفه
 • 27 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570030081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو (زنانه)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو (زنانه) حرفه
 • 76 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570070021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رنگ کردن ابرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رنگ کردن ابرو حرفه
 • 11 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570020051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رنگ کردن موي زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رنگ کردن موي زنانه حرفه
 • 62 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570070011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سشوار کشیدن مو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سشوار کشیدن مو حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی با حنا بر روي بدن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی با حنا بر روي بدن حرفه
 • 43 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570060011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی با حنا روي دست وپا

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی با حنا روي دست وپا حرفه
 • 7 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570060071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی و نصب ناخن مصنوعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و نصب ناخن مصنوعی حرفه
 • 7 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514220570060041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
چهره پردازي مردانه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهره پردازي مردانه * حرفه
 • 184 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 70/97/1/1 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حالت دهی وخشک کردن مو با سشوار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حالت دهی وخشک کردن مو با سشوار حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 514120570050081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای