امور اداری

ارتباطات سازمانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ارتباطات سازمانی حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121240430020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت منابع انسانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت منابع انسانی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121240430010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بایگان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بایگان حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 441520430010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس امور اداري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس امور اداري حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242340430010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر ساختمان هاي مسکونی و تجاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر ساختمان هاي مسکونی و تجاري حرفه
 • 65 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 134940430010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نگارنده متون فارسی (آیین نگارش)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 334330430010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
انجام مکاتبات اداري ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • انجام مکاتبات اداري ساده حرفه
 • 14 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4416043001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیشخدمت اداري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیشخدمت اداري حرفه
 • 112 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 513120430010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیک حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 832120430010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تحصیل دار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحصیل دار حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 421120430010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت رفتار سازمانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت رفتار سازمانی حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121240430030011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
توانمند سازی کارکنان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • توانمند سازی کارکنان حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121240430020021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست دبیرخانه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست دبیرخانه * حرفه
 • 176 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-00/98/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارمند دبیرخانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارمند دبیرخانه حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 441520430070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر ارشد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر ارشد حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121240430050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت تغییر و تحول سازمانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت تغییر و تحول سازمانی حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121230430030031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نگارنده ي متون خارجی( آئین نگارش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نگارنده ي متون خارجی( آئین نگارش ) حرفه
 • 186 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 334330430030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اداره امور دفتری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اداره امور دفتری حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 441620430060031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بکارگیري آیین نگارش و مکاتبات اداري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیري آیین نگارش و مکاتبات اداري حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 441620430030011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر انبارهاي صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر انبارهاي صنعتی حرفه
 • 92 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 432120430020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول حضور و غیاب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول حضور و غیاب حرفه
 • 108 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 441620430070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بایگان ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بایگان ( کار و دانش ) حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-95/31/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس طبقه بندي مشاغل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس طبقه بندي مشاغل حرفه
 • 95 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242340430020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارمند امور اداري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارمند امور اداري حرفه
 • 350 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 441620430060002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول دفتر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول دفتر حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 411020430010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گزارش نویسی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گزارش نویسی حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 441620430050021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر پایه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر پایه حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121230430030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسیول بایگانی و بانک اطلاعاتی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسیول بایگانی و بانک اطلاعاتی ( کار و دانش ) حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-91/33/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسیول کاردکس و کنترل موجودي ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسیول کاردکس و کنترل موجودي ( کار و دانش ) حرفه
 • 152 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-91/31/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نگارنده ي نامه به زبان انگلیسی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نگارنده ي نامه به زبان انگلیسی حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 334330430020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای