صنایع پوشاک

پرده دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرده دوز حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753420510010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اتوکاري ساده البسه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اتوکاري ساده البسه حرفه
 • 9 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 9121051001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگو ساز لباس به روش حجمی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگو ساز لباس به روش حجمی * حرفه
 • 410 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/46/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگوسازي و برشکاري بارانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگوسازي و برشکاري بارانی حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753220510040041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت لباس دخترانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت لباس دخترانه حرفه
 • 137 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510270021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نازك دوز مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نازك دوز مردانه حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510230002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگو ساز لباس با رایانه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگو ساز لباس با رایانه * حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/44/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753220510040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگوساز و برشکار لباس مردانه ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگوساز و برشکار لباس مردانه ( کار و دانش ) حرفه
 • 388ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/45/1/3/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگوساز و برشکار لباس نازك زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگوساز و برشکار لباس نازك زنانه حرفه
 • 340 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753220510030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرده دوز درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرده دوز درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-95/97/2/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیر ساده لباس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر ساده لباس حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8153051001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت دامن ( تنگ-فون-کلوش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت دامن ( تنگ-فون-کلوش ) حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7531051003 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت سرویس آشپزخانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت سرویس آشپزخانه حرفه
 • 25 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7531051004 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده لباس ورزشی زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس ورزشی زنانه حرفه
 • 380 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510240001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ضخیم دوز زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ضخیم دوز زنانه حرفه
 • 445 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ضخیم دوز مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ضخیم دوز مردانه حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510210002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح لباس با رایانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح لباس با رایانه حرفه
 • 152 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216340510040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح لباس مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح لباس مردانه حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216340510050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگو ساز لباس به روش حجمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگو ساز لباس به روش حجمی حرفه
 • 440 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753220510020002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگوساز و برشکار لباس شب و عروس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگوساز و برشکار لباس شب و عروس حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753220510070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر ساده لباس حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753220510050002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگوسازي و برشکاري پالتو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگوسازي و برشکاري پالتو حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753220510040021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگوسازي و برشکاري جلیقه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگوسازي و برشکاري جلیقه حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753220510040031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تریکو دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تریکو دوز حرفه
 • 245 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510260001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تزیین البسه ( خاص افراد با نیازهاي ویژه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تزیین البسه ( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) حرفه
 • 360ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 815320510150041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
خیاط لباس شب و عروس ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط لباس شب و عروس ( کار و دانش ) حرفه
 • 216 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/97/1/3/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده کیف پارچه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده کیف پارچه اي حرفه
 • 175 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510310002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی لباس زنانه و دخترانه ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی لباس زنانه و دخترانه ( کار و دانش ) حرفه
 • 264 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/41/1/3/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاپشن دوز زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاپشن دوز زنانه حرفه
 • 365 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510220001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانه( خاص افراد با نیازهاي ویژه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانه( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) حرفه
 • 888 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 815320510200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مانتو دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مانتو دوز حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510050002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزي ) ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزي ) ( کار و دانش ) حرفه
 • 490 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/41/2/3/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بچه گانه و دخترانه دوز ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بچه گانه و دخترانه دوز ( کار و دانش ) حرفه
 • 307 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/43/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بچه گانه و دخترانه دوز *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بچه گانه و دخترانه دوز * حرفه
 • 246 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/43/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرده دوز ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرده دوز ( کار و دانش ) حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-95/97/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرده دوز درجه 1 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرده دوز درجه 1 ( کار و دانش ) حرفه
 • 128 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 1-95/97/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ترسیم الگوي لباس نازك زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ترسیم الگوي لباس نازك زنانه حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510010041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
خیاط لباس هاي کشی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط لباس هاي کشی ( کار و دانش ) حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-92/21/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت چادر نماز ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت چادر نماز ساده حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7531051006 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت شومیز بدون الگو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت شومیز بدون الگو حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7531051005 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت لباس پسرانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت لباس پسرانه حرفه
 • 59 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510270031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت لباس سرهمی و شلوار نوزاد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت لباس سرهمی و شلوار نوزاد حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7531051008 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده لباس مبل ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس مبل ( کار و دانش ) حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/36/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راسته دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راسته دوز حرفه
 • 275 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 815320510100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راسته دوز گروه ب ( خاص افراد با نیازهاي ویژه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راسته دوز گروه ب ( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) حرفه
 • 990 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 815320510090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرویس کار ماشین هاي دوخت خانگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرویس کار ماشین هاي دوخت خانگی حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 741220510010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
شلوار دوز *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شلوار دوز * حرفه
 • 108 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/34/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
شلواردوز زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شلواردوز زنانه حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510060002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک خیاط دوخت دامن( خاص افراد با نیازهاي ویژه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک خیاط دوخت دامن( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) حرفه
 • 1065 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 815320510160001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نازك دوز زنانه درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نازك دوز زنانه درجه 2* حرفه
 • 460 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/41/2/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه ( کار و دانش ) حرفه
 • 156 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/35/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار لباس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار لباس حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 815320510030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
خیاط لباس راحتی و پوشاك حمام زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط لباس راحتی و پوشاك حمام زنانه حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510040002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
خیاط لباس زیر زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط لباس زیر زنانه حرفه
 • 330 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510280001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت جا مدادي ، کیف موبایل و تبلت ، کیف پول خرد پارچه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت جا مدادي ، کیف موبایل و تبلت ، کیف پول خرد پارچه اي حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7531051009 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت لباس نازك زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت لباس نازك زنانه حرفه
 • 172 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510010061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده پوشاك حمام *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده پوشاك حمام * حرفه
 • 132 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/37/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده چادر و مقنعه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده چادر و مقنعه حرفه
 • 188 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده لباس بدون الگو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس بدون الگو حرفه
 • 275 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510330001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده لباس شب و عروس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس شب و عروس حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510300002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده لباس کودك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس کودك حرفه
 • 325 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510270001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راسته دوز گروه الف ( خاص افرادبا نیازهاي ویژه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راسته دوز گروه الف ( خاص افرادبا نیازهاي ویژه ) حرفه
 • 990 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 815320510080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند حرفه
 • 218 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/47/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سري دوز حرفه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سري دوز حرفه اي حرفه
 • 164 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 815320510120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سري دوز حرفه اي *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سري دوز حرفه اي * حرفه
 • 164 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/30/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سري دوز سرویس خواب *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سري دوز سرویس خواب * حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/31/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سري دوزسرویس خواب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سري دوزسرویس خواب حرفه
 • 155 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753420510030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ضخیم دوز زنانه ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ضخیم دوز زنانه ( کار و دانش ) حرفه
 • 306 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/41/1/4/5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح لباس زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح لباس زنانه حرفه
 • 540 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216340510010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر نرم افزار الگو سازي لباس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر نرم افزار الگو سازي لباس حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753220510010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نازك دوز زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نازك دوز زنانه حرفه
 • 460 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753120510010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت انواع مقنعه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت انواع مقنعه حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7531051001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت شنل ( پانچ ) ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت شنل ( پانچ ) ساده حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7531051002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت مانتو بدون الگو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت مانتو بدون الگو حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7531051007 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده لباس مبل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس مبل حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 753420510020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ضخیم دوز مردانه ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ضخیم دوز مردانه ( کار و دانش ) حرفه
 • 209 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/45/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح صنعتی پوشاك مردانه ویژه بازارمحور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح صنعتی پوشاك مردانه ویژه بازارمحور حرفه
 • 800 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216340510030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح لباس ورزشی زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح لباس ورزشی زنانه حرفه
 • 235 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216340510020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاپشن دوز ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاپشن دوز ( کار و دانش ) حرفه
 • 224 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/42/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مانتو دوز *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مانتو دوز * حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/40/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نازك دوز مردانه ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نازك دوز مردانه ( کار و دانش ) حرفه
 • 506 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/45/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راسته دوز ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راسته دوز ( کار و دانش ) حرفه
 • 197 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7-91/48/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای