صنعت فناوری نانو

الکتروریسی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الکتروریسی حرفه
 • 76 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311130950000021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بهبود حاصلخیزی خاک با فناوری نانو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بهبود حاصلخیزی خاک با فناوری نانو حرفه
 • 38 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 314230950000011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید نانو ذرات به روش سل ژل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید نانو ذرات به روش سل ژل حرفه
 • 118 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311130950000061 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید نانو ذرات به روش هیدروترمال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید نانو ذرات به روش هیدروترمال حرفه
 • 118 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311130950000071 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای