صنعت فناوری انرژی های نو و تجدیدپذیر

بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی حرفه
 • 108 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313130070080001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراح سیستم فتوولتائیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح سیستم فتوولتائیک حرفه
 • 302 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 215140070010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی و شبیه سازي سیستم هاي فتوولتائیک با نرم افزار PVsyst

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و شبیه سازي سیستم هاي فتوولتائیک با نرم افزار PVsyst حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 215140070010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح نیروگاه خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح نیروگاه خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 215140070050001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی و اجرای سیستمهای پمپاژ آب خورشیدی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و اجرای سیستمهای پمپاژ آب خورشیدی حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 215140070010021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نصب پانلهای خورشیدی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب پانلهای خورشیدی حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313130070010011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ارزیابی و تحلیل مالی نیروگاه خورشیدي فتوولتاییک با نرم افزار RETScreen

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ارزیابی و تحلیل مالی نیروگاه خورشیدي فتوولتاییک با نرم افزار RETScreen حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 215140070050091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای