صنعت فناوری ارتباطات

فن ورز تغذیه نیرو در مراکز مخابراتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز تغذیه نیرو در مراکز مخابراتی حرفه
 • 356 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 742220350170001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فن ورز نصب و نگهداری Out door

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز نصب و نگهداری Out door حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 742220350120001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فن ورز نگهداری BTS هو آوی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز نگهداری BTS هو آوی حرفه
 • 104 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 742220350270001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فن ورز نگهداری سیستم های رادیویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز نگهداری سیستم های رادیویی حرفه
 • 202 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 742220350180001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مفصل بند کابل نوری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مفصل بند کابل نوری حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 742220350080001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نصاب مراکز تلفنی دیجیتال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب مراکز تلفنی دیجیتال حرفه
 • 183 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 742220350200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای