صنعت مدیریت آب

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی BOD

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی BOD حرفه
  • 38 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 313231070010151 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بکارگیری ایمنی و بهداشت حرفه ای و مقررات در تصفیه خانه های آب و فاضلاب

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • بکارگیری ایمنی و بهداشت حرفه ای و مقررات در تصفیه خانه های آب و فاضلاب حرفه
  • 54 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 313231070010051 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای