صنعت معماری

برقکار ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقکار ساختمان حرفه
 • 137 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120300010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آجرچینی ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آجرچینی ساده حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7111030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بکارگیری ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و ساز شهری با رویکرد مهندسی معماری و عمران

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیری ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و ساز شهری با رویکرد مهندسی معماری و عمران حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300020061 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300020021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بند کش ساختمان *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بند کش ساختمان * حرفه
 • 346 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-59/96/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رنگ کاري سطح دیوار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رنگ کاري سطح دیوار حرفه
 • 14 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7131030005 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سنگ کار درجه 1 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سنگ کار درجه 1 ( کار و دانش ) حرفه
 • 137 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-51/43/1/3/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712420300030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک بناي سفت کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک بناي سفت کار حرفه
 • 221 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711120300070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک سنگ کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک سنگ کار حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711320300020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک سنگ کار درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک سنگ کار درجه 2* حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-51/43/2/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گچ بر ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گچ بر ( کار و دانش ) حرفه
 • 494 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-55/13/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماکت سازي ساده ساختمان با فوم و یونولیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماکت سازي ساده ساختمان با فوم و یونولیت حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3432030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقشه کشی پلان ساده ساختمانی با نرم افزار AutoCAD

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کشی پلان ساده ساختمانی با نرم افزار AutoCAD حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3118030004 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نور پردازي و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نور پردازي و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300080031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
هنر ایینه کاري درجه 1 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • هنر ایینه کاري درجه 1 ( کار و دانش ) حرفه
 • 600 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-61/97/1/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تزیین کننده فضای داخلی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تزیین کننده فضای داخلی * حرفه
 • 176 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 21/28/1/2 - 0 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بناي سفت کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بناي سفت کار حرفه
 • 247 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711120300060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سنگ کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سنگ کار حرفه
 • 162 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711320300030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح معماري داخلی ( درجه 1 )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح معماري داخلی ( درجه 1 ) حرفه
 • 728 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی فضاهای شهری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی فضاهای شهری حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 323430300140011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی معماري و مدل سازي سه بعدي بانرم افزار Trimble Sketch up و رندرگیري با پلاگین Vary

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی معماري و مدل سازي سه بعدي بانرم افزار Trimble Sketch up و رندرگیري با پلاگین Vary حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300000081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی نماي ساختمان با استفاده از نرم افزار DMAX 3 و رندرگیري با پلاتین VRay

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی نماي ساختمان با استفاده از نرم افزار DMAX 3 و رندرگیري با پلاتین VRay حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300080021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی و دکوراسیون داخلی چوبی با کمک نرم افزار DMAX 3 و رندرگیري با پلاگین VRay

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و دکوراسیون داخلی چوبی با کمک نرم افزار DMAX 3 و رندرگیري با پلاگین VRay حرفه
 • 75 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300080051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712420300010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگر عمومی برقکار ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی برقکار ساختمان حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120300030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگر عمومی بناي سفت کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی بناي سفت کار حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711120300080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگر عمومی نقاش ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی نقاش ساختمان حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 713120300070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاشی کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاشی کار حرفه
 • 177 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712220300020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک گچ کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک گچ کار حرفه
 • 167 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712320300030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک گچ کار درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک گچ کار درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 162 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-55/13/2/3/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گچ کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گچ کار حرفه
 • 193 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712320300050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216140300020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب کاغذ دیواري ، موکت و پارکت *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب کاغذ دیواري ، موکت و پارکت * حرفه
 • 117 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-59/28/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب کاغذ دیواري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب کاغذ دیواري حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7131030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقاش ساختمان درجه 1*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش ساختمان درجه 1* حرفه
 • 253 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-31/25/1/4/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقاشی ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی ساختمان حرفه
 • 1545 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 713120300050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقشه کش ساختمان با Autocad

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کش ساختمان با Autocad حرفه
 • 322 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830300040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-32/54/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دکوراسیون و طراحی معماري داخلی با استفاده از نرم افزار DMAX VRay 3 و رندرگیري با پلاگین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دکوراسیون و طراحی معماري داخلی با استفاده از نرم افزار DMAX VRay 3 و رندرگیري با پلاگین حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300080041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح و نصاب شیشه سکوریت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و نصاب شیشه سکوریت حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712520300000011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی معماري به کمک ARCHICAD

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی معماري به کمک ARCHICAD حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300000041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی معماري داخلی( درجه 2 )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) حرفه
 • 295 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقشه کشی معماري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کشی معماري حرفه
 • 419 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830300020001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
اسکیس و تکنیک هاي راندو در معماري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اسکیس و تکنیک هاي راندو در معماري حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بندکش ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بندکش ساختمان حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711120300020002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سیمانکار *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیمانکار * حرفه
 • 296 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-55/30/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی پروژه هاي ساختمانی بصورت سه بعدي و دو بعدي با RHINOCEROS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی پروژه هاي ساختمانی بصورت سه بعدي و دو بعدي با RHINOCEROS حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300000061 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی فضاهاي داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی فضاهاي داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro حرفه
 • 65 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300000071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی نقشه هاي ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی نقشه هاي ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture حرفه
 • 94 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216140300030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی ومدلسازي معماري با افزار نرم Grasshopper

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی ومدلسازي معماري با افزار نرم Grasshopper حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300000091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگر عمومی سنگ کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی سنگ کار حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711320300060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاشی کار درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاشی کار درجه 1 * حرفه
 • 177 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-51/52/1/3/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه حرفه
 • 107 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712420300020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک کاشی کار درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک کاشی کار درجه 2 * حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-51/52/2/3/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک نقاش ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک نقاش ساختمان حرفه
 • 177 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 713120300020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب کاغذ دیواري ، موکت و پارکت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب کاغذ دیواري ، موکت و پارکت حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 713120300010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب کفپوش یکپارچه پلیمري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب کفپوش یکپارچه پلیمري حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 713120300060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
هنر ایینه کاري درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • هنر ایینه کاري درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 451 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-61/97/2/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرزنته و شیت بندي معماري به کمک نرم افزار Photoshop

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرزنته و شیت بندي معماري به کمک نرم افزار Photoshop حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگر عمومی کاشی کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی کاشی کار حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712220300040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگر عمومی گچ کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی گچ کار حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712320300080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاشی کاري ساده دیوار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاشی کاري ساده دیوار حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7122030006 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک برقکار ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک برقکار ساختمان حرفه
 • 303 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120300020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدل سازي سه بعدي با نرم افزار sketch up

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدل سازي سه بعدي با نرم افزار sketch up حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3432030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معمار سنتی ابنیه هاي قدیمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معمار سنتی ابنیه هاي قدیمی حرفه
 • 272 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711120300040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب پوسترهاي دیواري طرح برجسته ( پوشش 3D )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب پوسترهاي دیواري طرح برجسته ( پوشش 3D ) حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7131030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقشه کش عمومی ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کش عمومی ساختمان حرفه
 • 402 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830300010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ترسیم نقشه هاي فاز 2 معماري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ترسیم نقشه هاي فاز 2 معماري حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830300020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدي با نرم افزار Google Sketch Up

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدي با نرم افزار Google Sketch Up حرفه
 • 99 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300020091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سیمانکار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیمانکار حرفه
 • 296 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712320300090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح معماري با نرم افزار 3DMax

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح معماري با نرم افزار 3DMax حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300080002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح معماري داخلی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح معماري داخلی * حرفه
 • 728 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-21/25/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی مسکن( ویلایی و آپارتمانی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی مسکن( ویلایی و آپارتمانی ) حرفه
 • 297 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300160001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فضاساز یکپارچه دکوراتیو ( پوشش 3D )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فضاساز یکپارچه دکوراتیو ( پوشش 3D ) حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 713120300080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر بازیافت و به کارگیري مواد جامد فرسوده در معماري و دکوراسیون داخلی ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر بازیافت و به کارگیري مواد جامد فرسوده در معماري و دکوراسیون داخلی ساختمان حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230300000051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک نقاش ساختمان درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک نقاش ساختمان درجه 2* حرفه
 • 177 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-31/25/2/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقاش ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاش ساختمان حرفه
 • 253 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 713120300030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای