صنعت متالورژی

ریخته گری در جه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ریخته گری در جه 1 حرفه
 • 634 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721120330020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ریخته گری درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ریخته گری درجه 1 * حرفه
 • 634 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 24/13/1/3 - 1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ریخته گری درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ریخته گری درجه 2 حرفه
 • 906 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721120330030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ریخته گری درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ریخته گری درجه 2 * حرفه
 • 906 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 24/13/2/3 - 1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
قالبگیری و ریخته گری مواد ترکیبی (کامپوزیت)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالبگیری و ریخته گری مواد ترکیبی (کامپوزیت) حرفه
 • 65 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721120330020021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای