صنعت ساختمان

اسکلت ساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اسکلت ساز حرفه
 • 147 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721420290030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آرماتور بند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آرماتور بند حرفه
 • 165 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711420290020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بتن ساز و بتن ریز درجه 1*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بتن ساز و بتن ریز درجه 1* حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-52/16/1/3/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه ریزي و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزارMicrosoft Project(MSP)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریزي و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزارMicrosoft Project(MSP) حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132340290010021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe حرفه
 • 56 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290030031 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزارETABS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزارETABS حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290030002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 2* حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-52/16/2/3/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک بناي سفت کار درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک بناي سفت کار درجه 2* حرفه
 • 174 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-51/23/2/4/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیر پروژه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر پروژه حرفه
 • 440 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132340290010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیر دفتر فنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر دفتر فنی حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290470001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایشگر کنترل کیفیت بتن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر کنترل کیفیت بتن حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311130290020002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ارماتوربند درجه 1 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ارماتوربند درجه 1 ( کار و دانش ) حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-52/34/1/4/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
اسکلت ساز درجه 1*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اسکلت ساز درجه 1* حرفه
 • 147 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-74/41/1/3/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه اي در کارگاه هاي ساختمانی( HSE )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ایمنی و بهداشت حرفه اي در کارگاه هاي ساختمانی( HSE ) حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 226340290000011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
خواندن نقشه هاي سازه بتنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خواندن نقشه هاي سازه بتنی حرفه
 • 92 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830290010021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
داربست بند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • داربست بند حرفه
 • 213 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711920290030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سرپرست اکیپ نقشه برداري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست اکیپ نقشه برداري حرفه
 • 345 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290170001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراح آنالیز اجزاي سازه اي با استفاده از نرم افزارABUQUS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح آنالیز اجزاي سازه اي با استفاده از نرم افزارABUQUS حرفه
 • 100ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290220001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290030021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فن ورز کار در ارتفاع *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز کار در ارتفاع * حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-59/91/1/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721420290070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی جوشکاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی جوشکاري حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721420290060001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک مدیریت اجرایی کارهاي ساختمانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک مدیریت اجرایی کارهاي ساختمانی حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 312330290020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیر پیمان عمومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر پیمان عمومی حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 261940290020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مسئول متره و برآورد راهسازي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول متره و برآورد راهسازي حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290430001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نقشه بردار با دستگاه هاي الکترونیکی Total Station (نقشه بردار ماهر )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه بردار با دستگاه هاي الکترونیکی Total Station (نقشه بردار ماهر ) حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290250001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بتن ساز و بتن ریز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بتن ساز و بتن ریز حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711420290080001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بناي سفت کار درجه 1 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بناي سفت کار درجه 1 ( کار و دانش ) حرفه
 • 270 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-51/23/1/4/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
دیوار چینی سنگی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دیوار چینی سنگی * حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-51/41/1/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
دیوارچین سنگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دیوارچین سنگی حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711320290040002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراح و آنالیز سازه باSAP

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و آنالیز سازه باSAP حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290080001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی ساختمان هاي هوشمند و مقاوم در برابر زلزله

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی ساختمان هاي هوشمند و مقاوم در برابر زلزله حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290030051 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
قالب بند و کفراژ بند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالب بند و کفراژ بند حرفه
 • 144 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711420290050001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
قالب بند و کفراژ بند درجه 1*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالب بند و کفراژ بند درجه 1* حرفه
 • 144 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-52/25/1/4/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار با نرم افزار سه بعدي طراحی مسیرAUTO DESK CIVIL DESIGN 3D

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار سه بعدي طراحی مسیرAUTO DESK CIVIL DESIGN 3D حرفه
 • 82 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290000181 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارورGPS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارورGPS حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290230001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی حرفه
 • 214 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620290030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
متره و براورد به کمک نرم افزار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متره و براورد به کمک نرم افزار حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290450021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیریت اجرایی کارهاي ساختمانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت اجرایی کارهاي ساختمانی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 312330290010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بکارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290470031 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711320290030002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه * حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-51/42/1/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراح سازه هاي فولادي با نرم افزارTEKLA STRUCTURE(XSTEEL)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح سازه هاي فولادي با نرم افزارTEKLA STRUCTURE(XSTEEL) حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290230001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فن ورز کار در ارتفاع

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز کار در ارتفاع حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711920290270001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی آرماتور بند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی آرماتور بند حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711420290040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711420290100001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی ساختمان حرفه
 • 31 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 931310290000011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711420290070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی حرفه
 • 28 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620290040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290000021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک متصدي متره و برآورد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک متصدي متره و برآورد حرفه
 • 106 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290460001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک نقشه بردار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک نقشه بردار حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290240001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مسئول گودبرداري و ایمن سازي خاکبرداري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول گودبرداري و ایمن سازي خاکبرداري حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290510001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه 1*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه 1* حرفه
 • 186 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-74/95/1/1/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجداره

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجداره حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 814220290010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی پروژه راه سازي با نرم افزارAuto CAD Land Development

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی پروژه راه سازي با نرم افزارAuto CAD Land Development حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290000041 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی حرفه
 • 26 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 722120290030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک آرماتور بند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک آرماتور بند حرفه
 • 166 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711420290030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک ارماتور بند درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک ارماتور بند درجه2 حرفه
 • 153 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-52/34/2/3/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک کارور دسترسی با طنابRope Access

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک کارور دسترسی با طنابRope Access حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711920290260001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري حرفه
 • 126 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620290060001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی حرفه
 • 227 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620290010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
لوله کش گاز خانگی و تجاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لوله کش گاز خانگی و تجاري حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620290020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
متره و برآورد احجام کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متره و برآورد احجام کار حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290450011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
متصدي تعیین صورت وضعیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي تعیین صورت وضعیت حرفه
 • 77 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290000031 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
متصدي متره و برآورد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي متره و برآورد حرفه
 • 104 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290450001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیریت پروژه هاي ساختمانی بر اساس استانداردPMBOK

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت پروژه هاي ساختمانی بر اساس استانداردPMBOK حرفه
 • 65 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132340290010011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نقشه بردار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه بردار حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290260001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نقشه کشی سازه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کشی سازه حرفه
 • 404 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311830290010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
در و پنجره ساز پروفیل آهنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • در و پنجره ساز پروفیل آهنی حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 722120290010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290130011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2* حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-52/25/2/4/1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مسئول آزمایشگاه بتن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول آزمایشگاه بتن حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311130290080001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نقشه بردار مسیر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه بردار مسیر حرفه
 • 103 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290000221 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی و مدل سازي سازه هاي فولادي و بتنی به وسیله نرم افزارRevit Structure

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و مدل سازي سازه هاي فولادي و بتنی به وسیله نرم افزارRevit Structure حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290000061 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار ایمن و بهداشت حرفه اي در ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار ایمن و بهداشت حرفه اي در ساختمان حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730290000021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري حرفه
 • 23 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712620290050001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مشاور خریدوفروش املاك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214240290130011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نظارت بر اجراي اسکلت در ساختمان هاي فلزي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نظارت بر اجراي اسکلت در ساختمان هاي فلزي حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311230290470011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر عمومی نقشه بردار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر عمومی نقشه بردار حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 931410290070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای