صنعت صنایع فلزی

در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 1 (مختص کار و دانش * )

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 1 (مختص کار و دانش * ) حرفه
  • 291 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 74/93/1/2 - 8 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 2 (مختص کار ودانش * )

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 2 (مختص کار ودانش * ) حرفه
  • 640 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 74/93/2/2 - 8 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای