صنعت صنایع کاغذ

کاغذ سازی ساده دستی

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • کاغذ سازی ساده دستی حرفه
  • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 8171020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای