صنعت سرامیک

سرامیک ساز درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرامیک ساز درجه 1 حرفه
 • 624 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731420150210001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سرامیک ساز درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرامیک ساز درجه 1 * حرفه
 • 624 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 92/12/1/3 - 8 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سرامیک ساز درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرامیک ساز درجه 2 حرفه
 • 595 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731420150220001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سفالگر با چرخ پایی و برقی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سفالگر با چرخ پایی و برقی حرفه
 • 372 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731420150230001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سرامیک ساز درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرامیک ساز درجه 2 * حرفه
 • 595 مدت دوره ی نظری و عملی
 • 92/12/2/3 - 8 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای