فرهنگ وهنر فرش

ارزیاب قالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ارزیاب قالی حرفه
 • 155 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 331530890010002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
چله کش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چله کش حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890010002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
رنگرز طبیعی قالی دستباف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رنگرز طبیعی قالی دستباف حرفه
 • 165 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح نقشه فرش( کار ودانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح نقشه فرش( کار ودانش ) حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-62/93/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
قالیباف ترکمن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالیباف ترکمن حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890210001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
رنگ و نقطه کار نقشه قالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رنگ و نقطه کار نقشه قالی حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620890020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رنگرز شیمیایی قالی دستباف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رنگرز شیمیایی قالی دستباف حرفه
 • 135 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731820890100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
قالی باف تابلویی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالی باف تابلویی ( کار و دانش ) حرفه
 • 76 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-54/56/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
قالیباف ترکی (گره متقارن)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالیباف ترکی (گره متقارن) حرفه
 • 270 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890130002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
قالیباف فارسی (گره نامتقارن)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالیباف فارسی (گره نامتقارن) حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890140002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ناظر فنی قالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ناظر فنی قالی حرفه
 • 205 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 312230890010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بافت قالی ( ترکی بافت )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافت قالی ( ترکی بافت ) حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318089001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پرداخت کار قالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرداخت کار قالی حرفه
 • 235 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
چله دوان و نصاب چله

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چله دوان و نصاب چله حرفه
 • 155 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رفوگر قالی( پیشرفته )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رفوگر قالی( پیشرفته ) حرفه
 • 325 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890070001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
قالی باف درجه 1 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالی باف درجه 1 ( کار و دانش ) حرفه
 • 330 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-54/57/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
قالی باف درجه 2( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالی باف درجه 2( کار و دانش ) حرفه
 • 450 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-54/57/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
قالیباف هنري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالیباف هنري حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890170002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر نقشه خوان فرش دستباف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر نقشه خوان فرش دستباف حرفه
 • 28 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رفوگر قالی ( مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رفوگر قالی ( مقدماتی ) حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح قالی( مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح قالی( مقدماتی ) حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620890010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح نقشه قالی با رایانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح نقشه قالی با رایانه حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620890030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
قالی باف حجمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قالی باف حجمی حرفه
 • 155 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820890180002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گبه باف( کار ودانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گبه باف( کار ودانش ) حرفه
 • 290 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-54/96/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای