کشاورزی- ماشین آلات کشاورزی

سرویس و نگهداری تراکتور و تیلر

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • سرویس و نگهداری تراکتور و تیلر حرفه
  • 67 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 723320690030011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای