فناوری اطلاعات

آماده سازی وتست نفوذ در شبکه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آماده سازی وتست نفوذ در شبکه حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252940530590021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • MikroTik Certified Network Associate (MTCNA ) حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340531770021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV ) حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340531870031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
+CompTIA A

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • +CompTIA A حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351230530460011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
+CompTIA Network

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • +CompTIA Network حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351230530460011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه نویسی C++

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی C++ حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 251340531960011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه نویسی بازی های رایانه ای

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی بازی های رایانه ای حرفه
 • 216 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216640530400001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه نویسی زبانJavaScript

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی زبانJavaScript حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530190011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برنامه نویسی سیستم فازي درMatlab

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی سیستم فازي درMatlab حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251140530900061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تحلیلگرANSYS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیلگرANSYS حرفه
 • 75ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251140530420001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تکنسین عمومی امنیت شبکه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین عمومی امنیت شبکه حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252940530580001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری حرفه
 • 450 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351330530590001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی حرفه
 • 450 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 732120530060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رایانه کارDIRECTOR (کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کارDIRECTOR (کار و دانش ) حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-61/47/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر گرافیک رایانه اي با PhotoShop

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر گرافیک رایانه اي با PhotoShop حرفه
 • 420 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر نرم افزار اداري *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر نرم افزار اداري * حرفه
 • 230 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-42/24/1/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351130531030141 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور ACCESS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور ACCESS حرفه
 • 132 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252140531060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور Anime Studio Pro

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور Anime Studio Pro حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216640530960011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متخصص داده کاوي با RapidMiner

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متخصص داده کاوي با RapidMiner حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251940531320001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهندس طراح تجارت الکترونیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس طراح تجارت الکترونیک حرفه
 • 360 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340531690001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
+CompTIA Security

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • +CompTIA Security حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252940530590331 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340531910001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Configuring Advanced Windows Server 2012 Services حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340531870021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Installing and Configuring Windows Server 2012

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Installing and Configuring Windows Server 2012 حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340531870011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رایانه کار CIW(دانش و کار)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار CIW(دانش و کار) حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 0-26/57/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رایانه کار DIRECTOR *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار DIRECTOR * حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216640530700001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Administering Windows Server 2012

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Administering Windows Server 2012 حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340531870051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
After Effects 101: Yellow Belt

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • After Effects 101: Yellow Belt حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216620530850011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
After Effects Jumpstart: zero to HERO

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • After Effects Jumpstart: zero to HERO حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216620530850051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Graphic design technology skills in international competitions

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Graphic design technology skills in international competitions حرفه
 • 340 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216640530990021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Microsoft Access 2016

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Microsoft Access 2016 حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252130531040041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Microsoft Excel 2016

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Microsoft Excel 2016 حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351130531040021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بازاریابی الکترونیکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازاریابی الکترونیکی حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 122130530050011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویسی باMatlab

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی باMatlabر حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251140530900031 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران( ms )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران( ms ) حرفه
 • 272 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252940530560001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تولید کننده چند رسانه اي دو بعدي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده چند رسانه اي دو بعدي حرفه
 • 520 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530040001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تولید کننده چندرسانه اي باAuthorware*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده چندرسانه اي باAuthorware* حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530630001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
راه اندازي و کار باموبایل و تبلت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راه اندازي و کار باموبایل و تبلت حرفه
 • 19ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7321053009 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رایانه کار ICDLدرجه 1(ویژه نابینایان)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار ICDLدرجه 1(ویژه نابینایان) حرفه
 • 54 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351140530670001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رایانه کار ICDLدرجه2(ویژه نابینایان)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار ICDLدرجه2(ویژه نابینایان) حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351140530680001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح وب ( CIW )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح وب ( CIW ) حرفه
 • 174 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351430530010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی گرافیک ساده با نرم افزار Corel Draw

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی گرافیک ساده با نرم افزار Corel Draw حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7321053024 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی مقدماتی ساده صفحات وب dream weaver

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی مقدماتی ساده صفحات وب dream weaver حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 2513053026 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی مقدماتی ساده صفحات وب HTML

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی مقدماتی ساده صفحات وب HTML حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 2513053027 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش ) حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-66/43/1/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کار با +Network plus

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با +Network plus حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351330530120011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کار با swish mx مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با swish mx مقدماتی حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3511053016 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار با اینترنت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با اینترنت حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7321053002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار با تصاویر در Photoshop

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با تصاویر در Photoshop حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7321053008 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار با سیستم عامل Windows

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با سیستم عامل Windows حرفه
 • 14 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7321053001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار با نرم افزار تبدیل فرمت های فیلم Arc Soft Media Converter

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار تبدیل فرمت های فیلم Arc Soft Media Converter حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 2166053029 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارآگاهی امنیت شبکه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارآگاهی امنیت شبکه حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252940530590171 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر Android (تلفن ها و سایر دستگاه های هوشمند)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر Android (تلفن ها و سایر دستگاه های هوشمند) حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351230531030101 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر ios

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر ios حرفه
 • 27 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351130531030091 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کاربر Portal

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر Portal حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 133020531440011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر Tablet

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر Tablet حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351130531030081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر اتوماسیون اداري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر اتوماسیون اداري حرفه
 • 230 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530150001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور COREL DRAW (کار و دانش)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور COREL DRAW (کار و دانش) حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 62/54/1/4 - 1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور FlashMX (کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور FlashMX (کار و دانش ) حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-61/46/1/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور شبکه اینترنت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور شبکه اینترنت حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351130531240011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور عمومی رایانه شخصی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور عمومی رایانه شخصی ( کار و دانش ) حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-42/24/1/5 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاروری FREEHAND

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاروری FREEHAND حرفه
 • 72 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216630531150011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کاروری PREMIERE

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاروری PREMIERE حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 265420531200001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
لینوکس (LPIC-1 )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لینوکس (LPIC-1 ) حرفه
 • 47 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 251240531420011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر BI در فناوري اطلاعات ( هوش تجاري )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر BI در فناوري اطلاعات ( هوش تجاري ) حرفه
 • 132 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340531690011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهاي مجازي و راه دور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهاي مجازي و راه دور حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121240531760001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکی (E-Citizen )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکی (E-Citizen ) حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 732120530130011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Microsoft Power Point 2016

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Microsoft Power Point 2016 حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216620531040031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Microsoft Word 2016

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Microsoft Word 2016 حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351130531040011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
Web Design fundamental (HTML5, CSS3 )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • Web Design fundamental (HTML5, CSS3 ) حرفه
 • 54 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 251340530320011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ارائه مطلب با PowerPoint

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ارائه مطلب با PowerPoint حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7321053004 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
استفاده از نرم افزار Comfar

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده از نرم افزار Comfar حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 251940531830021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
استفاده از نرم افزار SPSS درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده از نرم افزار SPSS درجه 1 حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251140530730011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1 حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251140530790011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2 حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251140530780011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تکنسین تجهیزات شبکه هاي کوچک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین تجهیزات شبکه هاي کوچک حرفه
 • 304 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 252340530570001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
تولید کننده چند رسانه اي سه بعدي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده چند رسانه اي سه بعدي حرفه
 • 650 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 732120530070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
تولید و محتوا با نرم افزار Storyline

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید و محتوا با نرم افزار Storyline حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 732120530180001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
رسم تصاویر دو بعدی در Max 3ds

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رسم تصاویر دو بعدی در Max 3ds حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7321053007 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رسم جدول و نمودار با Exel

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رسم جدول و نمودار با Exel حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7321053010 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
روش تحقیق در شبکه های اجتماعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • روش تحقیق در شبکه های اجتماعی حرفه
 • 55 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251140530900021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ساخت چند رسانه ای ساده با MMB

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت چند رسانه ای ساده با MMB حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 2513053015 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ساخت فیلم متحرک با adobe animate

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت فیلم متحرک با adobe animate حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 2166053025 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده چند رسانه اي با CUBASE ( آهنگ سازي )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده چند رسانه اي با CUBASE ( آهنگ سازي ) حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 216640530820001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
سخت افزار روبوتیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سخت افزار روبوتیک حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311930530830001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
شهروند الکترونیکی (E-Citizen )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شهروند الکترونیکی (E-Citizen ) حرفه
 • 77 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351130530840001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
شهروند الکترونیکی (E-Citizen ) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شهروند الکترونیکی (E-Citizen ) * حرفه
 • 77 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 42/24/1/5/2 - 3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر رایانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر رایانه حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 732120530130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
کاربر رایانه ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر رایانه ( کار و دانش ) حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 351130531030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
کاربر گرافیک رایانه اي با InDesign

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر گرافیک رایانه اي با InDesign حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 732120530080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
کارور Iclone Pro

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور Iclone Pro حرفه
 • 112 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 216640530960031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
کارور Illustrator

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور Illustrator حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 732120530170001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
مبانی روبوتیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مبانی روبوتیک حرفه
 • 136 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 351930531300001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
مدیر سرویس دهنده هاي مایکروسافت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر سرویس دهنده هاي مایکروسافت حرفه
 • 416 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 251240531470001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
مدیر ویندوز سرور 2012

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر ویندوز سرور 2012 حرفه
 • 84 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340531510001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت آموزش الکترونیکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت آموزش الکترونیکی حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 133030531510011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت فروشگاه اینترنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت فروشگاه اینترنتی حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 133020531490011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت وبلاگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت وبلاگ حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 133020531400011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مربی آموزش الکترونیکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی آموزش الکترونیکی حرفه
 • 44 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 235630531540011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مقابله با تحدیدات شبکه های مجازی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مقابله با تحدیدات شبکه های مجازی حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 2523052022 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مهارت عمومی برنامه نویسی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهارت عمومی برنامه نویسی * حرفه
 • 325 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 251430531550001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه حرفه
 • 22 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 411020530010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مهارت های زندگی آنلاین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهارت های زندگی آنلاین حرفه
 • 34 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351130531030061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مهندس در توسعه وب هايEnterprise با ASP.NET

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس در توسعه وب هايEnterprise با ASP.NET حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 251340531650001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
مهندس کیفیت نرم افزار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس کیفیت نرم افزار حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 251940531850001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340530600011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مونتاژ رایانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مونتاژ رایانه حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351240530590231 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
میکس فیلم و صدا به روش ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • میکس فیلم و صدا به روش ساده حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216605317 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
میکس و مونتاژ فیلم توسط نرم افزار Ulead

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • میکس و مونتاژ فیلم توسط نرم افزار Ulead حرفه
 • 11 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216605323 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب و پیکر بندی سرور 2008

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب و پیکر بندی سرور 2008 حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 251230531890001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012 حرفه
 • 83 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340531510011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351240530590251 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252940530590321 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
واژه پردازی با Word

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • واژه پردازی با Word حرفه
 • 13 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7321053003 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
وبلاگ نویسی مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • وبلاگ نویسی مقدماتی حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 1330053018 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اسمبل سیستم کامپیوتري ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اسمبل سیستم کامپیوتري ساده حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 2521053020 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوتر های شخصی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوتر های شخصی حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351230530020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
انمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • انمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216630530040011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ایجاد اشیاء سه بعدی در Illustrator

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ایجاد اشیاء سه بعدی در Illustrator حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7321053005 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بازی سازی با نرم افزار اسکرچ(Scratch)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازی سازی با نرم افزار اسکرچ(Scratch) حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530000011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بازی سازی مقدماتی با موتور یونیتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازی سازی مقدماتی با موتور یونیتی حرفه
 • 75 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216630530060001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بازیابی اطلاعات سیستم های رایانه ای به روش ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازیابی اطلاعات سیستم های رایانه ای به روش ساده حرفه
 • 6 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1212053011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس Basic 4 Android (تلفن همراه - تبلت و سایر دستگاه های اندرویدی)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس Basic 4 Android (تلفن همراه - تبلت و سایر دستگاه های اندرویدی) حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530140011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس C# (Web Application ) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس C# (Web Application ) * حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530180001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس C# (Windows Application ) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس C# (Windows Application ) * حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530170001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس MVC

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس MVC حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251440530100001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس ارشد جاوا

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس ارشد جاوا حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530130001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس برنامه های کاربردی Android

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس برنامه های کاربردی Android حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530140001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس پیشرفته جاوا (Java EE/J2EE )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس پیشرفته جاوا (Java EE/J2EE ) حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530150011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس مقدماتی جاوا ( Core Java / J2SE )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس مقدماتی جاوا ( Core Java / J2SE ) حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340531630011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تعمیرکار لپ تاپ( Lap Top )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار لپ تاپ( Lap Top ) حرفه
 • 95 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351230530470001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تکنسین امنیت سیستمهايLinux

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین امنیت سیستمهايLinux حرفه
 • 368 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252940530530001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS حرفه
 • 95 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252940530490001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح و توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي با JOOMLA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي با JOOMLA حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530940001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر رایانه ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر رایانه ( کار و دانش ) حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-42/24/1/0/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور Photoshop

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور Photoshop حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530160001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیرseo

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیرseo حرفه
 • 220 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340531370001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازي WEB

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازي WEB حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340531680001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی حرفه
 • 264 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252940531750001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
میکروکنترلرها در روبوتیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • میکروکنترلرها در روبوتیک حرفه
 • 122 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311930531880001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP حرفه
 • 184 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 63/51/1/2-1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP * حرفه
 • 184ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 265440530770001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
رایانه کارنرم افزارPOWER POINT(دانش و کار)

آموزش مهارت به صورت بر خط
1-61/34/1/3

 • رایانه کارنرم افزارPOWER POINT(دانش و کار) حرفه
 • 16ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس (DELPHI، VB ) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس (DELPHI، VB ) * حرفه
 • 460 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 84/80/1/3/3 - 0 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس (DELPHI، VB ) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس (DELPHI، VB ) * حرفه
 • 460 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530190001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس (Windows Application) VB.NET

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس (Windows Application) VB.NET حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530210001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس ASP.NET

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس ASP.NET حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530220001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس Python

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس Python حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530260001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس VISUAL- C

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس VISUAL- C حرفه
 • 184 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530340001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس VISUAL-BASIC *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس VISUAL-BASIC * حرفه
 • 132 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 84/80/1/3 - 0 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس VISUAL-BASIC *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس VISUAL-BASIC * حرفه
 • 132 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530390001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس VISUAL-FOXPRO

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس VISUAL-FOXPRO حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 251340530360001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530320001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویس زبان JAVA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویس زبان JAVA حرفه
 • 108 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530330001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویسی شبکه هاي عصبی درMatlab

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی شبکه هاي عصبی درMatlab حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251140530900041 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پشتیبانی شبکه (Helpdesk )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پشتیبانی شبکه (Helpdesk ) حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351330530130011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پیاده سازي بانک اطلاعاتی باSQL SERVER

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیاده سازي بانک اطلاعاتی باSQL SERVER حرفه
 • 165 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351230530010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پیاده سازی امنیت شبکه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیاده سازی امنیت شبکه حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252940530590091 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تعمیرکار عمومی رایانه شخصی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار عمومی رایانه شخصی حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351230530460001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار ماهرPC-Laptop

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار ماهرPC-Laptop حرفه
 • 202 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351230530480001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تکنسین برنامه نویسOO با ++C

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین برنامه نویسOO با ++C حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251240530540001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي باWordPress

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي باWordPress حرفه
 • 340 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
توسعه دهنده صفحات وب باphp و Mysql

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • توسعه دهنده صفحات وب باphp و Mysql حرفه
 • 370 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
توسعه دهنده وب باPHP

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • توسعه دهنده وب باPHP حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530610001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تولید کننده چندرسانه اي باautoware (کار و دانش)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده چندرسانه اي باautoware (کار و دانش) حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-84/87/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تولید کننده محتواي الکترونیکی عمومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده محتواي الکترونیکی عمومی حرفه
 • 570 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530050001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
رایانه کار ICDL درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار ICDL درجه 1 حرفه
 • 98 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-041-53-2513 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
رایانه کار ICDL درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار ICDL درجه 2 حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-040-53-2513 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
رایانه کار ORACLE(ORACLE OPERATOR )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار ORACLE(ORACLE OPERATOR ) حرفه
 • 72 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252140530800001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
رایانه کار Visual Interdev

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار Visual Interdev حرفه
 • 104 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530760001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده چند رسانه اي با ( EDIUS ) براي تدوین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده چند رسانه اي با ( EDIUS ) براي تدوین حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 265440530810001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS حرفه
 • 212 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216630530850001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح جلوه هاي ویژه AFTER EFFECTS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح جلوه هاي ویژه AFTER EFFECTS حرفه
 • 212 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216630530860001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح گرافیک رایانه اي ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح گرافیک رایانه اي ( کار و دانش ) حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-66/51/1/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح مقدماتی صفحات WEB

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح مقدماتی صفحات WEB حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530890001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي سه بعدي با 3ds Max

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي سه بعدي با 3ds Max حرفه
 • 230 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216640531050001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح و سازنده فیلم و بازي با CINEMA 4D

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و سازنده فیلم و بازي با CINEMA 4D حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216640530960001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوا ( CMS )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوا ( CMS ) حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530980001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر ICDL

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر ICDL حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530140001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server Access*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server Access* حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-84/80/1/3/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server، Access*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server، Access* حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252140531020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر گرافیک رایانه اي با Adobe Illustrator

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر گرافیک رایانه اي با Adobe Illustrator حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر گرافیک رایانه اي با Corel Draw

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر گرافیک رایانه اي با Corel Draw حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر گرافیکی محتواي آموزشی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر گرافیکی محتواي آموزشی حرفه
 • 350 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530090001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور After Effects

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور After Effects حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216630530850061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور AUTO CAD

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور AUTO CAD حرفه
 • 128 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216640531080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور Dreamweaver (کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور Dreamweaver (کار و دانش ) حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-61/48/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور نرم افزار حقوق و دستمزد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور نرم افزار حقوق و دستمزد حرفه
 • 125 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351130531280001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاروري Dreamweaver*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاروري Dreamweaver* حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340531110011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
محتوا ساز آموزش الکترونیکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • محتوا ساز آموزش الکترونیکی حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120530100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیر SQL SERVER

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر SQL SERVER حرفه
 • 304 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252140531430001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهارت عمومی برنامه نویسی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهارت عمومی برنامه نویسی * حرفه
 • 325 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-84/80/1/3/4 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهندس توسعه دهنده وب با Java Script

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس توسعه دهنده وب با Java Script حرفه
 • 304 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340531630001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش حرفه
 • 560 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251940531800001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251940531810001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهندس کامپیوتر در نفوذگري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس کامپیوتر در نفوذگري حرفه
 • 536 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252940531840001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی ( کار و دانش ) حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-52/92/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب نرم افزار و سیستم عامل، پارتیشن بندي و مدیریت درایوها و رایت سی دي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب نرم افزار و سیستم عامل، پارتیشن بندي و مدیریت درایوها و رایت سی دي حرفه
 • 16ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 2523053021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برنامه نویسی پردازش تصویر در Matlab

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی پردازش تصویر در Matlab حرفه
 • 152 ساعت مدت دبرناموره ی نظری و عملی
 • 251140530900051 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بکار گیری مفاهیم برنامه نویسی c++ مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیری مفاهیم برنامه نویسی c++ مقدماتی حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 2512053019 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پروتکل TCP/IP

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پروتکل TCP/IP حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252340530750011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پیاده سازی شبکه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیاده سازی شبکه حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252340530590121 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تحلیل ABAQUS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیل ABAQUS حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251140530440011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تحلیل امنیت شبکه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیل امنیت شبکه حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252340530590131 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تعمیر تبلت فبلت و ساعت هوشمند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر تبلت فبلت و ساعت هوشمند حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 351230530450011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید محتوا با camtasia

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید محتوا با camtasia حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 2513053013 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
رایانه کار Visual Interdev

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار Visual Interdev حرفه
 • 104 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 61/45/1/2-1 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کاروری Captivate

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاروری Captivate حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216630530960021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاروری EXCEL

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاروری EXCEL حرفه
 • 57 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 252140531290011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاروری FLASH

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاروری FLASH حرفه
 • 58 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216620531130011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کاروری Word

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاروری Word حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 351130531040061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تولید محتوا با snagit

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید محتوا با snagit حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 2513053014 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
چیدمان متن و اشیاء با In Design

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چیدمان متن و اشیاء با In Design حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7321053006 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تکنسین شبکه هاي کامپیوتري بی سیم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین شبکه هاي کامپیوتري بی سیم حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 252340530510001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تولید ویدئو محتواي الکترونیکی براي آموزش و ارائه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید ویدئو محتواي الکترونیکی براي آموزش و ارائه حرفه
 • 56 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 216620530660011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولیدمحتواي آموزشی با Camtasia Studio

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولیدمحتواي آموزشی با Camtasia Studio حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 251340530620011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای